Finanční řízení

Výsledkem finančního řízení musí být naprostá jistota v tom, že účetní výkazy věrně odpovídají skutečnosti, že je majetek chráněn, rizika zajištěná a firma má dostatek efektivně použitých prostředků.

Finanční účetnictví

Hlavní funkcí účetnicví je zaznamenávat respektive měřit stav a sledovat pohyby majetku firmy, způsob financování majetku, peněžní toky a zároveň sledovat výkonnost (ziskovost) firmy. To vše ve finančním (hodnotovém) vyjádření. Další důležitou funkcí účetnictví je důkazní funkce. To, znamená, že každý záznam musí být podložen účetním dokladem. Podvojné účetnictví je ve své podstatě geniální, logický a relativně jednoduchý správní a informační systém, který se řídí závaznými pravidly a zákony. Jasná pravidla umožňují snadnost kontroly.

Účetnictví musí být v prvé řadě chápáno jako úložiště zásadních informací. Informace v účetnictví, aby byly užitečné, musí být vždy aktuální, přesné, důvěryhodné a vždy k dispozici. Je jedno, zda je příjemcem informací majitel firmy, akcionář, generální ředitel, auditor, finanční úřad, statistický úřad atd., požadavky jsou stále stejné. Zadavatel, poskytovatel informací a zároveň garant toho, že jsou informace správné, je účetní.

Poslání účetnictví je naplněno tehdy, když je možné se dle jeho výstupů (zejména rozvaha a výsledovka) bezpečně rozhodovat a to v reálném čase. Pokud nedochází na základě účetních dat k rozhodování, účetnictví se stává statickou a pro firmu neproduktivní záležitostí.

Velmi účinným a dále využitelným nástrojem pro záznamní a důkazní funkci účetnictví je v dnešní době informační systém. Dříve papírové účetní knihy jsou nahrazeny elektronickými softwary, které generují účetní doklady a zároveň jim automaticky vytváří účetní záznam, který lze ihned číst. Tento účetní záznam je možné ihned kontrolovat a analyzovat. Jasná pravidla zaručují, že účetní systémy pracují jednotně a musí poskytovat stejné výstupy ve standardní formě. Klíčovým aspektem pro práci s účetními daty je to, jak široké je spektrum procesů a jak vysoká je míra automatizace, které tyto systémy účetně pokrývají.

Nástrojem pro nezávislé ověření toho, zda účetnictví poskytuje správné informace je externí audit účetní závěrky. Tento audit však probíhá jednou ročně, ovšem finanční ředitel potřebuje kvalitu účetnictví ověřovat neustále. K tomu musí mít znalosti účetnictví, kontrolních mechanismů ale i účinné nástroje.


Finanční řízení

Pokud se dá o informace z účetnictví opřít, lze na jejich základě provádět rozhodnutí a opatření týkající se hodpodaření firmy se svým majetkem. Majetek je ve firmě uložen do různých forem (dlouhodobý investiční majetek, zásoby, pohledávky, hotovost atd). Zároveň může být každá z těchto forem majetku financována z různých zdrojů (vlastních a cizích). Správným sledováním pohybů a změn, vývojem jednotlivých položek, rozborem poměrů mezi jednotlivými položkami, lze hospodaření měřit a tudíž efektivně řídit. Stejně jako pro vedení účetnictví existují závazná pravidla, pro měření hospodaření s majetkem existují různé ukazatele míry efektivity.

Garantem správného hospodaření s majetkem firmy je finanční ředitel. Finanční řízení je dynamický proces, který se neustále mění dle aktuálních podmínek. Výsledkem musí být plynulý provoz firmy, dostatek hotovostních prostředků, efektivní práce se zdroji krytí majetku a bezpečně vynaložené volné prostředky - investice, které umožní firmě růst.

Nástrojem pro rozbor rozvahy a výsledovky je finanční analýza. O tom, jak bude rozbor hluboký a detailní, rozhoduje účel, k jakému se dělá. Je rozdíl dělat meziroční rozbor výkazů nebo analyzovat pohyby a stavy v výkazů v měsíčních periodách daného účetního období (provozní finanční řízení). Jelikož jsou potřeby pro finanční řízení každé firmy různé, jsou i možnosti nástrojů finanční analýzy v informačních systémech omezené. Je na finančním řediteli, které nástroje, jak praktické, nákladné a v jakých systémech si zvolí, nastaví a používá.

Zisk znamená nové peněžní prostředky. Firma, ač dosahuje zisku, nemusí mít dostatek peněžních prostředků na provoz (provozní kapitál). Důvodem je to, že realizovaný zisk je až v okamžiku, kdy se realizuje platba za pohledávku. Výroba na sklad a fakturace tvoří nerealizovaný zisk a mohou firmu zmást. Nákupy investic při nedostatku vlastních zdrojů mohou firmu přímo ohrozit. Samostatnou kapitolou je řízení pohledávek (platební podmínky - splatnosti, sledování neuhrazených pohledávek po splatnosti, upomínkové řízení, vymáhání pohledávek). Řízení výše provozního kapitálu a cash-flow jsou alfou a omegou každé firmy. Je to priorita, kterou musí mít finanční ředitel vždy na paměti.

Výsledkem správného finančního řízení je ekonomicky stabilní firma. Finanční, respektive ekonomický pohled musí být vždy nadřazen účetnímu a daňovému pohledu.


Interní audit a kontrola

Věrným společníkem podnikání je riziko. Rizikem se rozumí pravděpodobnost vzniku nějaké anomálie, která způsobí škodu na majetku. Může to být i chybné rozhodnutí na základě nepřesných informací. Firma se musí proti riziku zajišťovat a nastavovat takové překážky, které sníží pravděpodobnost vzniku anomálie na minimum. Zajišťování se proti rizikům není levná záležitost ale řešit následky škod je však mnohem dražší.

Finanční ředitel musí být ve své práci opatrný. Nelze bezmezně věřit lidem ani číslům. Práci lidí, systému a výstupy je třeba neustále kontrolovat a ověřovat nejméně ze dvou stran. Základem je prevence a v případě výskytu škody zavést takové opatření, které znemožňují (omezí) opětovný vznik škody. Kontrolní mechanismy a opatření je nutné balancovat tak, aby snižovaly riziko ale aby zároveň nebrzdily provoz firmy, zákaznický proces a hlavně práci finančního ředitele.

Velmi účinným nástojem kontroly je informační systém. Možnosti nastavení přístupových práv a jejich rozsahu, vysoká míra automatizace (hlavně prvotní sféry) omezují rizika již při zadávání dat. Nastavením a exitencí takových reportů a kontrol v nich lze chybu snadno identifikovat. Rozhodujícím faktorem pro výši nákladů pro řešení chyby nebo škody je čas, během kterého se identifikuje. Opět platí, čím delší je doba identifikace problému, tím dražší a časově náročnější je jeho náprava.

Existence interní kontroly je pro finanční řízení nezbytná a dává nejenom finančnímu řediteli jistotu, klid na práci a znamená úsporu nákladů.


Inspirace a tipy